حق مسلم ما

شهریور ۰۲، ۱۳۸۹

وضعیت دختران و زنان ایرانی در افغانستان

ای بسوزد ریشه اسلام
همه بدبختی مردم ایران از اسلام است
این ویدیو را ببینید
میگه یکی از بچه هام از برادر شوهرم درست شده
هر جا اسلام هست , فقر,تجاوز,فحشا,هتک حرف و زن زدگی است
اسلام دین ضد بشریت و ضد زن است