حق مسلم ما

مرداد ۲۰، ۱۳۸۹

عزت الله ضرغامی کاندیدای جایزه نوبل در سال 2010 شد

بزرگترین شاهکار عزت الله ضرغامی در صدا و سیمای ملی سید علیاین فیلم مربوط به سید محمود کذاب مشهور به احمدی نژاد پس از بازگشت از سفر همدان است که از صدا و سیمای میلی سید علی شیرگی پخش شد.

در ثانیه 56-53 از این فیلم تصویر سید محمود در حالی که پشت تریبون مشغول سخنرانی است،در بین حاضرانی که به این سخنرانی گوش می دهند،نیز هست.
دروغ و نیرنگ و فریب اذهان عمومی تا چه حد و اندازه