حق مسلم ما

تیر ۱۴، ۱۳۸۹

اسکناس فراموش نشدنی !

چند روزی تا هجدهم تیر باقی نمانده است
گروهک تروریست کودتاچی تمام سعی و تلاش خودش را بکار بسته تا 18 تیر بی سر و صدا بگذرد
با نزدیک شدن به هجده تیر اطلاع رسانی وظیفه هر سبز استهفده تیر ساعت 10 شب بالای پشت بام خانه ها با فریاد
الله اکبر
حکومت ضد بشری و فاشیستی سید علی شیرگی را بلرزانیم
.
هجده تیر با حضور در خیابان و پیوستن به دانشجویان , دولت کودتا را تحقیر و تضعیف کنیم