حق مسلم ما

تیر ۰۸، ۱۳۸۹

هجده تیر 89 روز سبز آزادی

روز 17 تیر ساعت ده شب پشت بام ها الله اکبر خواهیم گفت
روز 18 تیر در خیابانها از سید علی آدمکش مشروعیت زدائی خواهیم کرد
ما سبز هستیم
سبز سبز سبز


18 تیر روز اتحاد مردمی است
18 تیر روز تحقیر محمود و سید علی است

مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر سید علی