حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۳، ۱۳۸۹

صدور اولین کارت خوش حجابی برای دختر رئیس جمهور ی !

در راستای طرح هدفمند کردن خوش حجابی
و تجلیل با توسری برای خانم های با روسریدرهمین وبلاگ :

فقط پوشیدن موی سرزن مسلمان واجب است و بس !

پنچ میلیون ندای آزادی سر میدهیم ( کمپین 5 میلیون ندا )

.
.
.