حق مسلم ما

فروردین ۲۰، ۱۳۸۹

بدون مجوز شعار میدیم , مرگ بر دیکتاتور

حالا که دولت کودتایی و دیکتاتوری محمود , به درخواست آقایان کروبی و موسوی مبنی بر صدور مجوز برای تظاهرات آرام و ساکت سبز ها در 22 خرداد 89 کم توجهی کرد .
ما خودمان مجوز صادر میکنیم و به خیابان خواهیم امد , و تظاهرات ناطق راه اندازی میکنیم و درسی به ترکیه و برزیل و لبنان میدهیم , که دیگر در شورای امنیت سازمان ملل از یک حکومت دیکتاتوری و تروریست حمایت نکنند .

مرگ بر ترکیه
مرگ بر لبنان
مرگ بر برزیل
مرگ بر دیکتاتور


مجوز تظاهرات 22 خرداد اینجاست !

مجوز تظاهرات 22 خرداد اینجاست !