حق مسلم ما

دی ۲۹، ۱۳۸۸

از تندیس لوگوی روزنامه تهران امروز درغرب پرده برداری شد

با دستور وزارت ارشاد و فشار سید علی روزنامه تهران امروز پذیرفت که باید لوگوی خود را تغییر دهد
از فردا با لوگوی جدید می آید
.
.
/