حق مسلم ما

دی ۱۳، ۱۳۸۸

باانتخاب آخرین گزینه اتحاد میلیونی سبزها را به رخ همگان بکشانیم

در برنامه ورزشی فردا شب نود


با شرکت در مسابقه اس ام اس این هفته برنامه نود و انتخاب آخرین گزینه اتحاد میلیونی سبزها را به رخ همگان بکشانیم
انتخاب آخرین گزینه
SMS برنامه نود
صرفنظر از اینکه سوال مسابقه چه خواهد بود ، ما به آخرین گزینه رای دهیم
فقط فردا شب
از الان با ارسال ایمیل و sms , ...اطلاع رسانی کنیم که رسانه ما هستیم
این کار یعنی تجمع سبزها در صدا و سیمای ضرغامی

با این کار به کودتاچیان نشان خواهیم داد ما میلیونی هستیم ، ما با هم هستیم

ما از دیکتاتور و دیکتاتوری بیزاریم

ارسال sms برای برنامه نود با انتخاب آخرین گزینه یعنی تسخیر صدا و سیمای دروغگوی ضرغامی

.

.

در رفراندم ملی ایرانیان شرکت کنیم

.