حق مسلم ما

دی ۲۴، ۱۳۸۸

آقایان تهران ،حضرات آیات ، امسال 22 بهمن منتظر انفجار نور باشید

کودتا چیان میگویند : انقلاب اسلامی انفجار نور بود
ما جوانان ایرانی میگویم : انقلاب اسلامی انفجار کور بود
.
آقایان که بر تخت سلطنت تکیه زده اند منتظر باشند
22 بهمن امسال انفجار نور است
22 بهمن امسال ختم جمهوری استبدادی اسلامی خامنه ای است
.
.
.
/