حق مسلم ما

مهر ۰۲، ۱۳۸۸

TERRORIST

در راستای حضور ا.ن در نیویورک
تصویر بزرگترین تروریست جهانی در کوچه های خلوت
قاتل ندا آقاسلطان و سهراب اعرابی
قاتل ترانه موسوی و اشکان سهرابی
قاتل صدها شهید سبز ایران


.
.