حق مسلم ما

مهر ۰۸، ۱۳۸۸

در انتظار باز شدن درهای استادیوم آزادی و آغاز مسابقه دربی سبز

حضور سبزها ساعتها قبل از آغاز دربی