حق مسلم ما

خرداد ۱۵، ۱۳۸۸

چگونه معجزه هزاره سوم در پناه فاطمه رجبی آرام میگیرد


فاطمه رجبی با چشمانی گرد وقلمبه با نوکی تیز و تند از محمودش حمایت میکند ،حتی در سرزمین سبز ها


آنها که میگویند محمود با پول نفت چیکار کرده

اینجا را کلیک کنند

گر حکم رسد که مست گیرند

در شهر هرآنچه هست گیرند

.

دستی که در آرزوی تغییر از آستین بیرون آمده

.