حق مسلم ما

خرداد ۱۵، ۱۳۸۸

چند پیشنهاد برای مهدی ( فرهاد کنجکاو سابق) که بتواند امشب چوپان دروغگو را رسوا تر کند !

دو شب قبل مناظره چوپان دروغگو با دهقان فداکار را شاهد بودیم
امشب ساعت 30/22 از شبکه سوم سیما مناظره چوپان دروغگو و فرهاد کنجکاو را خواهیم دید.
برای موفقیت حتمی فرهاد کنجکاو در این مناقشه که از قبل به مناقصه گذاشته اند چند پیشنهاد عملی داریم .
.
1- مهدی کروبی یک گیرنده مثل سمعک بگذارد توی گوشش و دستگاه مرکزی رسیور را لای عمامه اش قایم کند و سیم آنتن گیرنده را به عینک اش وصل کند . آنطرف هم در داخل یک ماشین ون آقایان عبدی و مهاجرانی و کرباسچی بنشینند و تند تند جواب سوالاتی را که چوپان دروغگومطرح میکند به او بگویند .
2- اگر بحث به پرونده خانم کروبی ( فاطمه کروبی )کشید و محمود مدارک همسر کروبی را رو کرد ، فورا مهدی از جیبش چند کاندوم مستعمل و استفاده شده نیمدار در بیاورد و بگوید اثر لب و انگشت فاطمه رجبی روی این کاندوم است همزمان با اثر انگشت شما جناب آق چوپان .
3- اگر بحث به خانواده هاشمی و کرباسچی و صفایی فراهانی و ناطق رسید . فورا مهدی بحث را عوض کند به خانواده امام بپردازد و از مبارزات قبل از انقلاب و بعد از انقلاب خودش با امام تعریف کند.... وربط بدهد به رهبری و بگوید " محمود یادت هست می آمدی خانه سید علی گدا و مثل یک انتر برای شادی رهبری و هاشمی و ناطق و خود من ، چنگولک بازی میکردی که سید علی شیرگی همیشه دود آخرین بستش را توی صورت تو ول میکرداز باب دستمزد "
4- اگر بحث به رشت الکتریک کشید که آنرا فرخته اند و.... فورا شیخ بگوید توی همان زمینها سیب زمینی کاشتند و تو با پول مردم آنرا خریدی و رایگان بعنوان رشوه توزیع کردی تا رای بخری .
5- اگر محمود بیلاخ داد فورا آق شیخ به آن اشاره کند و کاری بکند که تا آخر دوران ریاست جمهوری کسی طرف چوپان دروغگو نرود .
.
.
.
.
.