حق مسلم ما

خرداد ۱۲، ۱۳۸۸

اگر میخواهید ...به ... رای بدهید

اگر میخواهید هولوکاست را نفی کنید به محمود رای بدهید
اگر میخواهید تاریخ تکرار شود به میر حسین رای بدهید
اگر میخواهید حکومت نظامی شود به محسن رای بدهید
اگر میخواهید شکمتان سیر شود به مهدی رای بدهید
اگر میخواهید اسرائیل را از نقشه جغرافیا پاک کنید به محمود رای بدهید
اگر میخواهید قبل از محاکمه اعدام شوید به میر حسین رای بدهید
اگر میخواهید چوپان پیمبر بر شما حاکم شود به محسن رای بدهید
اگر میخواهید جنجال بعد از انتخابات داشته باشید به مهدی رای بدهید
اگر میخواهید مقابل غرب بایستید به محمود رای بدهید
اگر میخواهید اینتر نت قطع شود به میرحسین رای بدهید
اگر میخواهید گشت ارشاد جمع شود به محسن رای بدهید
اگر میخواهید تعدد زوجات نداشته باشید به مهدی رای بدهید
اگر میخواهید در دنیا تروریست شناخته شوید به محمود رای بدهید
اگر میخواهید دنیا شما را مستعمره بداند به میر حسین رای بدهید
اگر میخواهید دنیا از شما بترسد به محسن رای بدهید
اگر میخواهید با دنیا تعامل کنید به مهدی رای بدهید
اگر میخواهید مافیای اقتصادی مخفی قدرت بگیرد به محمود رای بدهید
اگر میخواهید مافیای اقتصادی آشکارا قدرت بگیرد به میر حسین رای بدهید
اگر میخواهید مافیای جدید اقتصادی بسازید به محسن رای بدهید
اگر میخواهید مافیای اقتصادی به مافیای سیاسی بدل شود به مهدی رای بدهید
اگر میخواهید خبر جعلی بشنوید به محمود رای بدهید
اگر میخواهید خبر نشنوید به میر حسین رای بدهید
اگر میخواهید خبر گزینشی بشنوید به محسن رای بدهید
اگر میخواهید خبر واژگون بشنوید به مهدی رای بدهید
اگر میخواهید نیست و نابود گردید تا کسی صدای شما را نشنود به محمود رای بدهید
اگر میخواهید بعد از اعدام کسی صدای شما را بشنود به میرحسین رای بدهید
اگر میخواهید از زندان کسی صدای شما را بشنود به محسن رای بدهید
اگر میخواهید دیگران برایتان حرف بزنند به مهدی رای بدهید
اگر میخواهید ...به ... رای بدهید
اگر میخواهید ...به ... رای بدهید
اگر میخواهید ...به ... رای بدهید
اگر میخواهید ...به ... رای بدهید
سگ زرد برادر شغال است .سگ زرد برادر شغال است . سگ زرد برادر شغال است.سگ زرد برادر شغال است .
.
.
.
.
/