حق مسلم ما

اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

خاتم احمدی نژاد چه شکلی است ؟

خاتم چیست ؟
خاتم عبارت است از یک انگشتر که عموما راهزنان ، خلفا ، جنگ آوران و دولت داران قدیم از ان به عنوان مهر و امضا استفاده میکرده اند .
به ان خاتم گویند چون در ختم و خاتمه مطلب نوشته شده از ان استفاده میشده است .
خاتم ، هم انگشتر است و هم مهر امضا
حالا ببینید خاتم محمود آقا چطوری است . فکر میکردی این شکلی باشه .


.
.
.
خاتم خاتمی را هم اینجا ببینید . روش چه نوشته شده ؟
.
.
.
.