حق مسلم ما

اسفند ۱۶، ۱۳۸۷

خاتم محمد خاتمی چه شکلی است ؟

خوب نگاه کنید . روی ان چه نوشته شده
این هم خاتم سید محمد خاتمی

روی خاتم اقای محمد خاتمی نوشته شده رهبر البته بر عکس نوشته شده
به هر حال روی مهر بر عکس مینویسند مگه نه ؟
.
.
.