حق مسلم ما

اسفند ۱۲، ۱۳۸۷

شجره نامه تصویری رئیس جمهور ایران اسلامی منتشر شد !

نشریه ایران هاله گون به مدیرمسئولی فرزند محمود احمدی نژاد اقدام به انتشار شجره نامه دکتر پاسدار محمود احمدی نژاد نموده است.
این شجره نامه از یک سو به حاج شامپانزه نورانی و از سوی دیگر به آیت الله العظمی سیدمیمون کاتب العالم می رسد.
مدیر مسئول نشریه ایران هاله گون فرزند محمود احمدی نژاد و داماد رحیم مشایی است

به چه شخصی رای میدهید