حق مسلم ما

اسفند ۱۲، ۱۳۸۷

8 مارس بر تمام زنان تحت ظلم حکومت زن ستیز اسلامی مبارکباد


حکومتهای اسلامی حکومتهای زن ستیز اند

دولتهای اسلامی دولتهای ضد زن هستند
قوانین اسلامی قوانین ناقض حقوق زن است