حق مسلم ما

بهمن ۲۲، ۱۳۸۷

ارزش رای دادن

آزموده را آزمودن خطاست
شرکت در انتخابات فرمایشی توهین به خویشتن خویش است
+