حق مسلم ما

دی ۱۶، ۱۳۸۷

غزه منتظر ماست بیا تا برویم

برای ثبت نام در کاروان بزرگ تروریستها جهت جنگیدن در غزه به مراکز زیر مراجعه کنید
1- بیت مقدس مقام معظم رهبری
2- نهاد مردمی و مهرورز ریاست جمهوری
3- دفتر مرکزی شبکه بزرگ القاعده واقع در کاخ سعد آباد
4- شعبه یکم مجاهدان جیش المهدی واقع در سپاه پاسداران مرکز
5- انجمن حمایت از تروریستهای مسلمان به رهبری شیخ حسن نصرالله