حق مسلم ما

دی ۱۷، ۱۳۸۷

قرآن

قرآن ورژن جدید رسید
این قرآن بر آقا سید علی در مدت 20 سال گذشته نازل شده است
در زیر ترجمه سوره محمود را می آوریم
باشد که رستگار شویم

برای مستفیض شدن بیشتر روی عکس فوق کلیک کنید
سوره محمود همان سوره فاتحه سابق است
یعنی محمود فاتحه خواند بر همه چیز
دین و اقتصادو اجتماع وسیاست وامت و ملت و مردم ...
وای کسانیکه ایمان اورده اید بدانید محمود در انتخابات آتی تقلب خواهد کرد