حق مسلم ما

دی ۱۵، ۱۳۸۷

تفریح و تفرج سالم حضرات آیات بعد از نماز جماعت

این آیات اعظام مشغول چه کاری هستند ؟
تفریح و تفرج
یا
دوپینگ برای عبادت

ما اهل کوفه نیستیم سید علی تنها بماند