حق مسلم ما

دی ۱۱، ۱۳۸۷

محرم متعلق به اعراب است من آریایی هستم


من آریایی ام, اهل مشرق زمین.

خدای من ایران است.

پیامبر من کورش بزرگ است.

امامان من داریوش بزرگ، خشایار شاه، مازیار، انوشیروان عادل و یزدگرد.

امام زمان من کاوه آهنگر است.

روحانیون من فردوسی،مولوی ،حافظ ، سعدی و ابن سینا.

کتاب مقدس من شاهنامه است .

محراب من دل است.

دین من عشق و وجدان من است.

ایمان من خرد است.

اصول و فروع دین من لوح حقوق بشر کورش بزرگ است.

عاشورای من قادسیه است.

شهدای من رستم فرخزاد و بابک خرمدین است.

پرچم من درفش کاویانی است.

عید من مهرگان و نوروز است... این است آریایی زیستن و آریایی بودن .