حق مسلم ما

آذر ۱۴، ۱۳۸۷

انتخابات

حمایت از احمدی حمایت از فساد است
حمایت از احمدی حمایت از سپاه است
حمایت از احمدی حمایت از رهبر است
.
.