حق مسلم ما

آذر ۲۹، ۱۳۸۷

تورم ناشی از گناه

احمدی نژاد و دوستانش هیچ نقشی در گرانی ها ندارند
( اندر فواید اسلام ناب محمدی اخوندی )