حق مسلم ما

آذر ۱۱، ۱۳۸۷

سرکرده اشرارجمهوری اسلامی به همت سید خندان و حمایت ملت ایران بزودی حذف میشود

بنام ملت ایران
بیاد گفتگوی گفتمان
دستا بالا ای احمدی بی وجدان
.
روی عکس کیک کن تا بهتر ببینی
بودن يا نبودن خاتمي در عرصه انتخابات در حال حاضر مهم ترين بحث انتخاباتي است و مهم ترين استدلالي که مي توان در ميان مصاحبه ها و مناظره هاي طرفدار آمدن خاتمي پيدا کرد اين است که کسي بايد بيايد تا بر احمدي نژاد پيروز شود و اين فرد تنها خاتمي مي تواند باشد زيرا فقط خاتمي است که مي تواند راي بالايي به دست آورد و تنها او است که به علت فاصله تعداد راي هايش از رقيب اصولگرا حتي اگر در روز شمارش آرا هم بخوابد امکان عوض کردن نتيجه انتخابات وجود ندارد. سوال اصلي اين است که چرا خاتمي توان انجام چنين کاري را دارد؟ آيا مبناي چنين ادعايي جز اين است که خاتمي آراي خاموش را به صحنه مي آورد؟
کساني که اگر پاي صندوق نيايند پيروزي اصولگرايان حتمي مي شود.