حق مسلم ما

آذر ۱۱، ۱۳۸۷

تست روانشناسی احمدی نژادی و انتخابات1- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در تورم بی سابقه کنونی هیچ نقشی نداشته است ؟
2- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در گرانی مسکن هیچ نقشی نداشته است ؟
3- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در افزایش قیمت اجاره خانه هیچ نقشی نداشته است ؟
4- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در افزایش قیمت ارزاق عمومی هیچ نقشی نداشته است ؟
5- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در افزایش فشار بر دانشجویان هیچ نقشی نداشته است ؟
6- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در سرکوب کارگران هیچ نقشی نداشته است ؟
7- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در آزار و اذیت معلمان هیچ نقشی نداشته است ؟
8- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در افزایش قیمت دارو هیچ نقشی نداشته است ؟
9- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در فیلتر کردن سایتها هیچ نقشی نداشته است ؟
10- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در سرکوب وبلاگ نویسان هیچ نقشی نداشته است ؟
11- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در بی آبرو کردن دانشجویان دختر هیچ نقشی نداشته است ؟
12- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در تشویق متعرضان به حقوق مردم ایران هیچ نقشی نداشته است ؟
13- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در محروم کردن دختران با استعداد در دانشگاههای معتبر کشور با طرح بومی سازی هیچ نقشی نداشته است ؟
14- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در عدم پرداخت به موقع کارگران و کارمندان هیچ نقشی نداشته است ؟
15- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در کمک به تروریستهای جهانی هیچ نقشی نداشته است ؟
16- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در صدور قطعنامه های مکرر شورای امنیت سازمان ملل بر علیه ایران هیچ نقشی نداشته است ؟
17- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در بخشیدن سهم عظیمی از منابع دریای خزر به روسیه هیچ نقشی نداشته است ؟
18- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در بوجود آوردن شرایط مناسب جهت واگذاری جزایر سگانه جنوب به کشور دوست و برادر امارات هیچ نقشی نداشته است ؟
19- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در گسترش مواد مخدر و نشاندن جوانان ایرانی پای بساط اعتیاد هیچ نقشی نداشته است ؟
20- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در عدم موفقیت ورزشکاران درعرصه جهانی و میادین ورزشی بین المللی مثل المپیک هیچ نقشی نداشته است ؟
21- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در اشاعه فحشا و ترویج روزپی گری و هدایت دخترکان ایرانی برای فساد جنسی به کشورهای جنوبی هیچ نقشی نداشته است ؟
22- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در تحقیر جامعه ایرانی هیچ نقشی نداشته است ؟
23- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد در بسیج عمومی کشور های جهان علیه ایران هیچ نقشی نداشته است ؟
24- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد به خواست عمومی جامعه احترام میگذارد؟
25- آیا فکر میکنید دولت محمود احمدی نژاد از رانت و رانتخواری فاصله دارد ؟
26- آیا فکر میکنید محمود احمدی نژاد یک خدمتگذار است؟
27- آیا فکر میکنید محمود احمدی نژاد یک ناجی است ؟
28- آیا فکر میکنید محمود احمدی نژاد بهترین گزینه برای ریاست جمهوری مجدد ایران است؟
29- آیا فکر میکنید محمود احمدی نژاد یه انسان نرمال است؟
30- آیا فکر میکنید در انتخابات پیش رو( 1388 ) دوباره به او رای خواهید داد محمود احمدی نژاد ؟


=======================

حق انتخاب یا عدم انتخاب مجدد ایشان در انتخابات 1388با شماست!


.