حق مسلم ما

آذر ۱۷، ۱۳۸۷

16آذر 87 - تهران


نصرو من الله و فتح القریب

مرگ بر این دولت مردم فریب


سید علی پینوشه

ایران شیلی نمیشه


ای رهبر آزاده ،

ما زن و مرد جنگیم

بجنگ تا بجنگیم