حق مسلم ما

اسفند ۰۴، ۱۳۹۶

صیغه اسلامی یا فحشای امام رضایی

امام جمعه مشهد فتوای فحشای امام رضایی را صادر کرد