حق مسلم ما

مهر ۲۶، ۱۳۹۶

بازی زرگری نظام است , به هوش باشیم

سید علی خامنه ای و شرکا خوب میدانند که هر چه حصر و محدودیت و زندان و... بیشتر شود , بعضی ها محبوب تر میشوند . چطور میشود که میرحسین و مهدی کروبی هرگز هیچ حرفی نمی زنند و هیچکاری نمی کنند اما نزدیک انتخابات فرمایشی میگن ما رای میدیم شما هم رای بدین ؟؟؟
سید محمد خاتمی هیچ غلطی نمیکند و هیچ عرضه ای ندارد, ممنون التصویر و ممنوع البیان است و ... اما نزدیک انتخابات پیام ویدیویی میدهد و مردم ساده دل را پای صندوق میکشد تا بر مشروعیت رژیم آخوندیسم بیفزاید.
خاتمی و خامنه ای و میرحسین و سایر مفتخوران نظام خوب میدانند که تا نظام باشد آنها کسی هستند و اگر نظام نباشد آنها هیچ پخی نیستند و مردم محل سگ هم به آنها نمی دهند . ظاهرا بیماری سید علی پیشرفت کرده و نزدیک است به جمع خمینی و رفسنجانی ملحق شود , نابسامانی اقتصادی و نابسامانی سیاسی و اجتماعی موجب خواهد شد تا پس از مرگ سید علی مردم حضور پر رنگی داشته باشند در راستای براندازی حکومت فاشیستی اسلامی ایران ( داعش شیعه ) . آنوقت است که کسی مثل خاتمی حرامزاده میتواند با تکرار کردن مردم را به خانه بفرستد و بر طول عمر نظام کثیف اسلامی بیفزاید .
حصر محمد خاتمی و میرحسین و مهدی کروبی یک بازی زرگری اسلامی است و بس .