حق مسلم ما

اردیبهشت ۱۵، ۱۳۹۶

نتیجه مناطره دوم

شرکت در انتخابات هیچ تاثیری بر سرنوشت ما نخواهد داشت , چه چهار درصدی ها چه گاز انبری ها
در چهل سال گذشته یا اینها در قدرت بودن یا اونها
به هر کس رای دهیم یعنی به نظام تروریستی اسلامی رای داده ایم
تحریم و رای ندادن بهترین راه مخالفت با رژیم غیر بشری اسلامی است