حق مسلم ما

اسفند ۱۸، ۱۳۹۴

اینقدر نگوئید چرا جمهوری اسلامی چهل ساله شده و نمی افتد

روی عکس زیر کلیک کنید تا آنرا بزرگتر ببینید ! امان از جهل و نادانی امان از آخوند و خرافات و امان از این اسلام بی خاصیت
تا مردمانی باشند که در این  خانه ها ی فساد پول بریزند اسلام و آخوند بر این ملت حکمرانی خواهد کرد