حق مسلم ما

فروردین ۰۲، ۱۳۹۴

جهادگران نکاح دولت اسلامی عراق و شام

نکاح سنت حسنه رسول الله است و جهاد نکاح انجام فریضه الهی و بجا آوردن سنت پیامبر اسلام . در احادیث داریم که پیامبر صدها زن داشت و جهاد نکاح را نعمت الهی میدانست . حال حضرت خلیفه الله ابوکر البغدادی حفظ الله للمسلمین در دولت عراق و شام این سنت پیامبر اسلام را بجا می آورد.

عکس یادگاری بالا از تجمع زنان مسلمانی است که خود خواسته در جهاد نکاح شرکت دارند , این زنان در تبعیت از پیامبرشان روزانه تا دهها بار با مجاهدین فی سبیل الله نزدیکی دارند ( اجرشان با فاطمه زهرا ) . زنده باد حضرت خلیفه الله البغدادی که اسلام واقعی را به جهانیان نشان میدهد .
بدون تردید  کسانی که با داعش مخالف اند در حقیقت با اسلام مخالف اند
ما معتقدیم که داعش عبارت از ان حکومتی است که مو به مو احکام اسلام را ساری و جاری میکند , داعش حقیقت دین مبین اسلام را به جهانیان نشان میدهد , داعش اصل اسلام است و خلیفه آن به حق شایستگی جانشینی پیامبرش را دارد .