حق مسلم ما

آذر ۲۱، ۱۳۹۳

ارسارت 300 دختر و زن ایزدی به شمال عراق برای ارضای نیازهای جنسی اسلامیون داعش

اسلام هزار خاصیت دارد که این فقط یکی از آن هزار سنت حسنه پیامبرش است