حق مسلم ما

شهریور ۱۷، ۱۳۹۳

امام خمینی در پیامکی از دیار باقی خطاب به حسن روحانی بعد از عمل امروز آقا :


تخم هایش را به آتش تف دهید --- سهم پول نفت به مستضعف دهید
=============================
خصیه های آلوده امام خامنه ای عمل شد