حق مسلم ما

آذر ۱۴، ۱۳۹۲

اینقدر حرف نزن دکتر , بیا زیر پتو !

اومده بودم حالت رو بپرسم ظریفم , حالا باشه  بعدا غنی سازی میکنیم
پزشکی که برای یک ملت نسخه پیچید