حق مسلم ما

مهر ۲۲، ۱۳۹۲

خاطرات اکبر هاشمی از امام خمینی در مورد حصر خانگی میرحسین موسوی و پدیده فیسبوک

بزودی منتشر میشود . جمهوری اسلامی ایران کلا بر اساس خاطره و خاطرات بنیانگذارش اداره میشود