حق مسلم ما

شهریور ۲۲، ۱۳۹۲

نگاه تحقیر آمیز ارباب به کدخدای مستعمره اش

حسن کلید کدخدای مستعمره روسها ست