حق مسلم ما

مهر ۲۰، ۱۳۹۰

حکم رسمی سید علی خامنه ای به منصور ارباب سیار در مورد ترور و انفجار در آمریکا

بعد از افشا شدن نقشه تروریستی جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و دستگیری پاسدار منصور ارباب سیار در نیویورک , این نامه منتشر شد . ظاهرا این نامه از بیت معظم اله به بیرون درز پیدا کرده است .
شاید که نه حتما این نامه فتو شاپی است , اما قطعا نمونه واقعی آن هم وجود دارد
سید علی خامنه ای ولی امر تروریستهای جهان