حق مسلم ما

فروردین ۲۹، ۱۳۹۰

پس گردنی برای ظهور امام زمان واجب و لازم است

از عجایب چند گانه در حکومت اسلامی ایران
یکی هم مربوط به پس گردنی است
یک وزیر خاک بر سری تقاضای استعفا کرده که دیگه وزیر نباشه
یک رئیس جمهور 25 میلیون رائی هم موافقت کرده
حالا یه سید علی پیدا شده میگه نه باید باشه و وزارت کنه

حالا اسم این کار چیه
پس گردنی برای ظهور امام زمانرئیس جمهور 25 میلیونی حکومت اسلامی کیست ؟
الف : سید علی شیرگی
ب: سید محمود کذاب
ج: به امام زمان ربط داره
د: فقط خدا میداند