حق مسلم ما

شهریور ۲۵، ۱۳۸۸

ا.ن : برای اوباما یک بسته پیشنهادی جدید به نیویورک خواهم برد