حق مسلم ما

شهریور ۲۵، ۱۳۸۸

مریم صبری رای خود را پس گرفت

وقتی که پاسداران خامنه ای رای دختران سبز را پس دادند
اسلامیون ناب محمدی را بشناسیم
خامنه ای ولی امر مسلمین جهان و نمایند حضرت محمد در زمین است