حق مسلم ما

شهریور ۱۹، ۱۳۸۸

رهبر قاتل

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

.

.