حق مسلم ما

شهریور ۰۸، ۱۳۸۸

راه قدس از روسیه میگذرد

اعلامیه تصویری گروهی از دانشجویان جنبش سبز

.
اگرسبزهستید ، این اعلامیه را به دوستان خود ایمیل کنید
.