حق مسلم ما

تیر ۲۸، ۱۳۸۸

پاسداران ولایت شکنجه میکنند تا مبا دا گفته باشی مرگ بر دیکتاتور

مرگ بر دیکتاتور ÷ چه پوتین چه دکتر

خامنه ای قاتله ÷ ولایتش باطله


.

.