حق مسلم ما

تیر ۱۰، ۱۳۸۸

محمود احمدی نژاد را به رسمیت نشناسیم ( هر امضا یک سنگ به صورت کودتا چیان)


درخواست از دبیر کل سازمان ملل جهت به رسمیت نشناختن احمدی نژاد
ما خواستار به رسمیت نشناختن احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور و آزادی هموطنانمان که برای گرفتن حق خود در خیابانها دستگیر شده اند هستیم. امضاء شما آزادیخواهان باعث رسمیت بخشیدن به این درخواست و طرح در سازمان ملل خواهد بود. برای آزادی کشور اینجا را کلیک کنیم و رای دهیم .


جنبش سبز مردمی ایران

.

.