حق مسلم ما

خرداد ۳۰، ۱۳۸۸

خامنه ای قاتل" ندا " است


احمدی نژاد پایه های دولت کودتایی را بر خون چه کسانی بنا نهاده ای

ندا

چرا ؟چرا ؟ شهید کردی ندا ار؟ ای صفاک

به کدامین گناه ندا را کشتی ای خامنه ای؟

مرگ بر تو مرگ بر اسلام تو

آقای خامنه ای! دیروز که اشک تمساح می ریختی و عده ای احمق نیز در برابرت می گریستند، دستور کشتن او را صادر کرده بودی. خوب به این چشمها نگاه کن. نامش ندا است. آخرین نگاهش به دوربین است و تو امشب آسوده می خوابی!