حق مسلم ما

تیر ۰۷، ۱۳۸۸

پایان دیکتاتور

مرگ خامنه ای نزدیک است
.
.