حق مسلم ما

خرداد ۲۳، ۱۳۸۸

کودتا در ایران


چگونه با کودتاچیان رفتار کنیم .
با کودتاچیان باید به آرامی و مسالمت آمیز مبارزه کنیم .

راههای مبارزه با کودتاچیان

1- هر شب پشت بام ها فریاد الله اکبر سر بدهیم

2- از پنجره خانه ها پارچه های سبز رنگ آویزان کنیم

3- اعتصاب کنیم اگه نمیشه کم کاری کنیم . کار ارباب رجوع را امروز فردا کنیم

4- برای انجام هر کاری رشوه بخواهیم

5- تا میتوانیم گران فروشی کنیم

6- با عوامل مزدور کودتاچی در گیر نشویم