حق مسلم ما

اردیبهشت ۲۵، ۱۳۹۶

خواهش مشهدی ها از مردم ایران

دو کلمه حرف حساب با لهجه مشهدی (6 دقیقه التماس کردن) به رئیسی رای بدهید که ما نجات پیدا کنیم